Woodcolor24/Lignucolor24 – deska elewacyjna z naturalnego drewna fabrycznie zabezpieczona do stanu NRO – po dostawie na budowę gotowa do montażu.

Woodcolor24/Lignucolor24 to wysokiej jakości produkt elewacyjny z naturalnego drewna fabrycznie zabezpieczony do stanu NRO (B-s2, d0) i dodatkowo fabrycznie zabezpieczony warstwą ochronno-dekoracyjnej farby do drewna. Dokumentacja na  Woodcolor24/Lignucolor24 dotyczy gotowego produktu (deski z fabrycznym zabezpieczeniem) i wynika z niej, że produkt spełnia wymogi NRO.

Klasa reakcji na ogień B-s2, d0 wg. EN 13501-1 (Euroklasa). Odpowiednik klasy NRO wg. zal. nr 3 do Rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych (…) z dnia 12.04.2002 (Dz.U. Nr 75, poz. 690) z późniejszymi zmianami.

WOODCOLOR24– powłoki transparentne, pozostawiające widoczna strukturę drewna, LIGNUCOLOR24– powłoki kryjące.

Deski elewacyjne z powloką WOODCOLOR24/LIGNUCOLOR24 są zabezpieczone ogniochronnym preparatem solnym na bazie związków fosforu, który został stworzony specjalnie do stosowania w komorach do impregnacji ciśnieniowej. Dzięki aplikacji w komorach próżniowych, w których środek ogniochronny pod wpływem wysokiego ciśnienia wnika głęboko w drewno, deski z powłoką WOODCOLOR24/LIGNUCOLOR24 można stosować w miejscach, w których wymagane są zwiększone parametry odporności ogniowej.

W przypadku oddziaływania na deskę elewacyjną ognia lub wysokiej temperatury impregnacja WOODCOLOR24/LIGNUCOLOR24 powoduje opóźnienie zapłonu substratu, wolniejsze rozprzestrzenianie się płomieni na powierzchni drewna, a także redukcje stopnia wyzwolenia energii. Przebieg pożaru deski z powłoką WOODCOLOR24/LIGNUCOLOR24 w porównaniu z deska niezabezpieczona jest znacznie spowolniony. Skład chemiczny powłoki WOODCOLOR24/LIGNUCOLOR24jest neutralny dla zdrowia i środowiska naturalnego.

WOODCOLOR24 LIGNUCOLOR24 produkty standardowe

Profil: SOFT LINE (RPR Rundprofil), Gatunek drewna: świerk skandynawski, Wymiary: 19×121(111) mm grub x szer x szer. krycia, Powłoka: WOODCOLOR24, kolory: złoty dąb FP-3516 transparentny, pozostawiający widoczną strukturę drewna, eucalyptus FP-3008 transparentny. LIGNUCOLOR24, szary mleczny/telegrey4 FP-3594 (RAL7047) kryjący. Powierzchnia deski: PREMIUM – specjalnie delikatnie szorstko piłowana, o zwiększonej chłonności farby i zwiększonej odporności na warunki atmosferyczne.

LIGNUCOLOR24 produkty standardowe

Profil Gatunek drewna Wymiary [mm]
grubość szerokość szerokość krycia
CUB (Cuba) świerk skandynawski, szorstko piłowany premium 20,5 95 78

Profil Gatunek drewna Wymiary [mm]
grubość szerokość szerokość krycia
KSP (Variant) świerk skandynawski, szorstko piłowany premium 26 145 125

Profil Gatunek drewna Wymiary [mm]
grubość szerokość
PAR (żaluzja rhombus) świerk skandynawski, szorstko piłowany premium 28 68

Profil Gatunek drewna Wymiary [mm]
grubość szerokość
GR4 (deski s4s czterostronnie strugane, kanty zaokrąglone) świerk skandynawski, szorstko piłowany premium 18 / 21 120 / 145 / 170 / 195
świerk skandynawski, gładko strugany

WAŻNA INFORMACJA

W sprzedaży dostępne są preparaty chemiczne w płynie lub koncentraty w proszku do samodzielnego malowania (ręcznego nakładania). Przy użyciu tych preparatów, po spełnieniu szeregu warunków istnieje możliwość samodzielnego zabezpieczenia drewna do stanu NRO. Najczęściej są to preparaty solne, które trzeba dodatkowo ochronić przed wymywaniem. Wadą tych preparatów jest to, że nie chronią drewna przed negatywnym wpływem warunków atmosferycznych (same wymagają dodatkowej ochrony przed wodą), nie chronią przed UV oraz nie posiadają walorów dekoracyjnych (najczęściej są bezbarwne). Kontrowersyjna pozostaje kwestia możliwości nałożenia na te preparaty dodatkowej warstwy ochronno-dekoracyjnej – chodzi tu zarówno o możliwą niepożądaną reakcję tych preparatów na siebie, a także o utratę waloru NRO (z reguły atest NRO nie przewiduje nakładania dodatkowych warstw i preparat nie jest pod tym kątem badany).

Woodcolor24/Lignucolor24 są po dostawie na budowę gotowymi do montażu deskami elewacyjnymi, które są fabrycznie zabezpieczone do stanu NRO oraz dodatkowo fabrycznie zabezpieczone preparatem dekoracyjno-ochronnym. W przypadku Woodcolor24/Lignucolor24 deklaracja NRO dotyczy gotowej do montażu deski.

Analiza stanu prawnego dot. zabezpieczania drewna elewacyjnego do stanu NRO.

Wymagania, jakie powinny spełniać budynki i budowle, w tym wymagania związane z ochroną przeciwpożarową uregulowane są w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie z dnia 12.04.2002 (Dz.U. Nr 75, poz. 690) z późniejszymi zmianami (dalej Rozporządzenie).

Rozporządzenie określa klasy odporności pożarowej budynków. Do poszczególnych klas odporności pożarowej budynków przyporządkowane są klasy odporności ogniowej poszczególnych elementów budynku (główna konstrukcja nośna, konstrukcja dachu, strop, ściana zewnętrzna, ściana wewnętrzna, przykrycie dachu).

Punktem wyjścia do ustalenia klasy odporności ogniowej poszczególnego elementu budynku jest ustalenie klasy odporności pożarowej całego budynku. Klasę odporności pożarowej całego budynku definiują dwa parametry (§ 209 Rozporządzenia).

– wysokość budynku (N-niski, SW-średniowysoki, W-wysoki, WW-wysokościowy)

– kategoria zagrożenia ludzi (ZLI-ZLV, gdzie ZLIV oznacza budynki mieszkalne)

Znając wysokość budynku i jego kategorię zagrożenia ludzi na podstawie tabeli z § 212 Rozporządzenia możemy ustalić, jaka jest klasa odporności pożarowej całego budynku.

Klasy odporności pożarowej budynku Kategoria zagrożenia ludzi dla budynku
ZL I ZL II ZL III ZL IV ZL V
Wysokość budynku N-niski B B C D C
SW-średniowysoki B B B C B
W-wysoki B B B B B
WW-wysokościowy A A A B A

Bezpośrednio z klas odporności pożarowej budynku wynikają wymagania, co do odporności ogniowej poszczególnych elementów budynku (§ 216 Rozporządzenia – tabela).

klasa odporności pożarowej budynku klasa odporności ogniowej elementów budynku
główna konstrukcja nośna konstrukcja dachu strop ściana zewnętrzna ściana wewnętrzna przykrycie dachu
A R240 R30 REI120 EI120 EI60 RE30
B R120 R30 REI60 EI60 EI30 RE30
C R60 R15 REI60 EI30 EI15 RE15
D R30 REI30 EI30
E

Odporność ogniową elementów budynku definiują takie parametry jak:

E – szczelność ogniowa (wyrażona w minutach)

R – nośność ogniowa (w minutach)

I – izolacyjność ogniowa (w minutach)

Czas podany w minutach należy rozumieć jako czas, który w przypadku pożaru powinien umożliwić wszystkich osobom przebywającym w budynku jego bezpieczne opuszczenie.

Ważne wyłączenie. Zgodnie z § 213 Rozporządzenia wymagania dotyczące klas odporności pożarowej budynków mogą nie być stosowane w odniesieniu m.in. budynków mieszkalnych, jednorodzinnych o trzech kondygnacja naziemnych włącznie.

Klasy reakcji na ogień materiałów budowlanych.

Kwestie reakcji na ogień materiałów budowlanych omawia norma PN EN 13501. Określa ona tak zwane Euroklasy, które podawane są w formacie np. B-s1,d0 (gdzie pierwszy człon jest najważniejszy i oznacza palność, drugi określa ilość i szybkość wytwarzania dymu, a trzeci określa kwestie płonących kropli. Najważniejszy jest pierwszy człon Euroklasy, który może być oznaczony jako: A1 / A2 / B / C / D / E lub F. W uproszczeniu A1 i A2 są to wyroby niepalne, B są to wyroby trudno palne, C-E są to wyroby palne lub bardzo łatwo palne, a F to wyroby w ogóle nie klasyfikowane.

Euroklasy, a NRO.

Kwestię związku pomiędzy Euroklasą, a oznaczeniem NRO rozstrzyga załącznik nr 3 do Rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie z dnia 12.04.2002 (Dz.U. Nr 75, poz. 690) z późniejszymi zmianami. W punkcie 2.1. mowa jest o tym, że nierozprzestrzeniającym ognia elementom budynku (NRO) odpowiadają elementy wykonane z wyrobów posiadających jedną z niżej wymienionych klas reakcji na ogień wg. Euroklasy: A1 / A2-s1, d0 / A2-s2, d0 / A2-s3, d0 / B-s1, d0 / B-s2, d0/ B-s3, d0.

Preparaty do chemicznej ochrony przeciwogniowej drewna.

Preparaty do chemicznego przeciwogniowego zabezpieczania drewna dostępne są w formie impregnatów, lakierów, farb pęczniejących itp., a ich podstawowych zadaniem jest obniżenie stopnia palności (opóźnienie zapłonu, zmniejszenie szybkości powierzchniowego rozprzestrzeniania się płomieni oraz spalania się drewna). W przypadku stosowania tych preparatów na zewnątrz ich najczęstszą wadą jest:

– wymywanie się (szczególnie dotyczy to preparatów solnych lub na bazie wody)

– niskie walory dekoracyjne

– brak skutecznej ochrony drewna przed innymi zagrożeniami (np. UV)

Działanie preparatów chemicznych do ochrony pożarowej drewna polega na tym, że w przypadku oddziaływania wysokich temperatur topią się one na powierzchni drewna tworząc warstwę ochronną nieprzepuszczającą tlenu.

W skład tych preparatów najczęściej wchodzą sole (w postaci proszku lub koncentratu do rozprowadzenia wodą), szkło wodne, fosforan, siarczan amonu, fenol, kwaśne węglany sodu i potasu. Niektóre z nich mają właściwości toksyczne oraz negatywnie oddziałują na elementy konstrukcji. W większości przypadków powierzchni zabezpieczonych ognioochronnie nie można pokrywać żadnymi dodatkowymi powłokami dekoracyjnymi ani poddawać obróbce wtórnej.

Zastosowanie instalacji tryskaczowej

Zgodnie z § 214 Rozporządzenia istnieje możliwość obniżenia klasy odporności ogniowej budynku o jedną (w stosunku do tej, jaka wynikałaby z § 212 Rozporządzenia), pod warunkiem wyposażenia budynku w stałe, samoczynne urządzenia gaśnicze, wodne.

Naturalna odporność ogniowa elementów drewnianych

Cechą naturalną drewna jest to, że jego wytrzymałość nie zależy od temperatury zewnętrznej – oddziaływanie wysokich lub niskich temperatur jest neutralne dla konstrukcyjnej wytrzymałości drewna. W przypadku oddziaływania na drewno wysokiej temperatury (np. w przypadku pożaru) drewno znacznie dłużej niż np. stal zachowuje swoje parametry konstrukcyjne.

W przypadku zagrożenia ogniem drewno zaczyna zajmować się wolno od zewnątrz, tworząc na swojej powierzchni zwęgloną warstwę ochronną. Z tego powodu wytrzymałość ogniowa drewna może być wyższa niż wytrzymałość konstrukcji stalowych.

Oprócz stosowania dużych przekrojów naturalną odporność ogniową drewna można podnieść poprzez stosowanie gatunków o dużej gęstości (np. powyżej 800 kg/m3) oraz poprzez precyzyjne struganie drewna i fazowanie jego krawędzi, dzięki czemu w przypadku zagrożenia ogniem płomienie dłużej ślizgają się po powierzchni drewna opóźniając czas powstania zapłonu.

NOTA PRAWNA

Przedstawiona informacja dotycząca zabezpieczania drewna elewacyjnego do stanu NRO została przygotowana z zachowaniem należytej staranności, ale ma charakter wyłącznie informacyjny i może nie uwzględniać ewentualnych zmian w uregulowaniach prawnych lub specyficznych wymagań konkretnego obiektu budowlanego.

Eko Drewno nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty i/lub utracone korzyści, bezpośrednio lub pośrednio wynikające z działań podejmowanych w oparciu o tą informację.

Nowość. Impregnacja ciśnieniowa przeciwogniowa drewna konstrukcyjnego KVH Nsi i łat teatralnych. Po impregnacji ciśnieniowej drewno konstrukcyjne uzyskuje parametr odporności ogniowej NRO – b-s2, d0 wg. EN 13501-1. Impregnacja ciśnieniowa odbywa się w specjalnych komorach (vacumat) w precyzyjnie kontrolowanym procesie technologicznym.

Standardowe przekroje drewna konstrukcyjnego poddanego impregnacji przeciwogniowej (standardowa długość 5,00 m):

  • 40×60 / 40×80 mm
  • 60×60 / 60×80 / 60×100 / 60×120 / 60×140 / 60×160 / 60×180 / 60×200 mm
  • 80×80 / 80×100 / 80×120 / 80×140 / 80×160 / 80×180 / 80×200 mm
  • 100×100 / 100×120 / 100 x140 / 100×160 / 100×180 / 100×200 mm
  • 120×120 / 120×140 / 120×160 / 120×180 / 120×200 mm
  • 140×140 / 140×160 / 140×180 / 140×200 mm
  • 160×160 / 160×180 / 160×200 mm