Ogólne warunki handlowe (OWH)

EKO DREWNO A. Nowak spółka jawna (dalej EKODREWNO)
Kryniczno, ul. Szkolna 2, 55-114 Wisznia Mała

1. Postanowienia ogólne

Niniejsze ogólne warunki handlowe (OWH) obowiązują w stosunku do wszystkich umów, transakcji handlowych, dostaw i pozostałych usług firmy EKODREWNO.
W razie konieczności jako uzupełnienie OWH stosuje się zwyczaje handlowe, zwyczaje i praktyki branżowe oraz ogólnie przyjęte i akceptowane reguły.
EKODREWNO publikuje OWH w Internecie oraz wskazuje na nie w korespondencji i dokumentacji handlowej. OWH są do wglądu w siedzibie EKODREWNO. Zapoznanie się z treścią OWH leży w interesie klientów i kontrahentów EKODREWNO.

2. Oferta

Oferta EKODREWNO pozostaje niewiążąca aż do momentu jej pisemnego potwierdzenia. Umowy ustne wymagają pisemnego potwierdzenia przez EKODREWNO.

3. Zamówienie / zapłata za towar

W przypadku towarów, które nie są dostępne wprost z magazynu EKODREWNO obowiązują następujące reguły składania zamówień, płatności oraz dostaw:
– z chwilą uzgodnienia wszystkich szczegółów technicznych i handlowych EKODREWNO wystawia klientowi fakturę proforma. Na podstawie faktury proforma klient dokonuje zapłaty za towar (lub wpłaca zadatek w uzgodnionej wysokości). Dzień dokonania przez klienta zapłaty uznaje się za dzień złożenia zamówienia. Od tego momentu rozpoczynają swój bieg uzgodnione terminy dostaw/odbiorów towaru. W przypadku zwłoki w odbiorze/zapłacie mają zastosowanie odpowiednie zapisy OWH.

W przypadku towarów, które są dostępne wprost z magazynu EKODREWNO do transakcji dochodzi w sposób tradycyjny, tj. poprzez zapłatę (lub odroczony termin płatności, jeśli tak uzgodniono) i odbiór/dostawę towarów. W przypadku zwłoki w odbiorze/zapłacie mają zastosowanie odpowiednie zapisy OWH.

4. Terminy dostawy / odbioru towaru.
Zwłoka w odbiorze / zapłacie.

Termin dostawy/odbioru towarów z reguły podawany jest w przybliżeniu. Termin dostawy/odbioru może się wydłużyć. W szczególności dotyczy to sytuacji, w których również do EKODREWNO nie dostarczono towarów w uzgodnionym terminie, a także w sytuacji wojen, stanów wyjątkowych, nadzwyczajnych warunków pogodowych, strajków, poważnych zakłóceń na drogach dojazdowych, itp.

W przypadku kiedy towar jest już gotowy do odbioru EKODREWNO informuje o tym klienta. Od tego momentu klient ma 7 dni na zapłatę za towar (w całości lub w pozostałej części w zależności od szczegółowych uzgodnień z klientem) oraz na dokonanie odbioru towaru.

W przypadku, kiedy towar ma być dostarczony do klienta transportem EKODREWNO, wtedy powyższy 7 dniowy termin dotyczy konieczności zapłaty za towar. Po dokonaniu zapłaty towar zostanie dostarczony do klienta w terminie 7 dni.

W przypadku zwłoki klienta w odbiorze towaru (lub odpowiednio w zapłacie za towar) EKODREWNO pisemnie (pocztą, za pośrednictwem faxu, poczty internetowej, itp.) wzywa klienta do odbioru towaru/zapłaty za towar wyznaczając mu w tym celu dodatkowy 7 dniowy termin.

Po bezskutecznym upływie tego terminu EKODREWNO magazynuje ten towar na koszt i ryzyko klienta. Koszt magazynowania wynosi 0,5% wartości netto towaru (wg. cen sprzedaży z tej konkretnej transakcji) za każdy dzień magazynowania. Od tego momentu rozpoczyna bieg kolejny 10 dniowy termin do odbioru tego towaru/zapłaty za ten towar. Bezskuteczny upływ tego kolejnego 10 dniowego terminu jest rozumiany jako ostateczne odstąpienie klienta od zakupu. Jeśli na poczet towaru wpłacono zadatek, zadatek ten przepada na rzecz EKODREWNO. Po upływie tego terminu EKODREWNO ma prawo sprzedać towar oraz domagać się od klienta zwrotu kosztów magazynowania.

Jeżeli klient terminowo zapłacił za towar (lub uzgodniono odroczony termin płatności), który znajduje się już na magazynie EKODREWNO, a zostało uzgodnione, że towar będzie dostarczony do klienta transportem EKODREWNO, wtedy dostawa nastąpi w terminie 7 dni od momentu zapłaty, chyba że uzgodniono inny termin dostawy. Jeżeli uzgodniono, że klient odbierze towar własnym transportem, odbiór może nastąpić bezzwłocznie.

5. Reklamacje / gwarancja

Klient decydując się na produkt naturalny jakim jest drewno akceptuje jego naturalne cechy i właściwości. Szczególnie chodzi tu o właściwości biologiczne, fizyczne i chemiczne, jak również szeroki wachlarz naturalnych kolorów, struktury i innych cech zawartych w jednym rodzaju drewna. Wypowiedzi pracowników EKODREWNO oraz pokazywane próbki nie stanowią danych dotyczących jakości towaru i mogą być traktowane jedynie poglądowo.

Na produkty z litego drewna nie jest udzielana gwarancja. Zarówno EKODREWNO jako sprzedawca jak i producenci wyrobów z drewna nie mają wpływu na takie czynniki oddziałujące na drewno jak warunki atmosferyczne, promieniowanie UV, nieodpowiednie składowanie przez klienta, nieodpowiedni montaż, wilgotność otoczenia, sposób konserwacji drewna przez klienta, itp.

W przypadku kiedy towar jest wysyłany do klienta transportem EKODREWNO, a klient stwierdzi wadliwość towaru jest on mimo tego zobowiązany do jego odbioru i prawidłowego przechowywania. Reklamowany towar musi pozostać w stanie nienaruszonym, tzn. nie może zostać przetworzony (np. pocięty, pomalowany, zamontowany). Wady towaru należy zgłaszać po wyjęciu drewna z oryginalnego opakowania natychmiast po ich stwierdzeniu (nie później niż po upływie 14 dni). Reklamacje zgłoszone później, a także reklamacje zgłaszane w stosunku do towarów przetworzonych nie będą uwzględniane.

Reklamacje rozpatrywane są w oparciu o stosowne normy jakościowe, a w przypadku ich braku w oparciu o zwyczaje branżowe i handlowe.

Wyklucza się roszczenia klienta o odszkodowanie i zwrot poniesionych wydatków.

W przypadku towarów produkowanych na specjalne zamówienie klienta (towary spoza oferty standardowej) oraz towarów poddanych fabrycznemu malowaniu należy się liczyć z odchyleniami ilościowymi do +/- 10%. Wystąpienie takich odchyleń nie stanowi podstawy do reklamacji.

6. Pozostałe postanowienia

Do momentu dokonania całkowitej zapłaty za towar pozostaje on własnością EKODREWNO.
Za moment zapłaty przyjmuje się moment wpływu środków na rachunek bankowy/do kasy EKODREWNO.
W przypadku zwłoki klienta w zapłacie za towar (dotyczy transakcji z odroczonym terminem płatności) EKODREWNO przysługują odsetki w wysokości 0,25% za każdy dzień zwłoki.
Miejscem spełnienia świadczeń jest Kryniczno, ul. Szkolna 2, 55-114 Wisznia Mała.
Sądem właściwym do rozpatrywania ewentualnych sporów jest Sąd we Wrocławiu.
Nieważność jednego z powyższych warunków nie wyklucza ważności pozostałych.

Wrocław, dnia 16.12.2006


KONTAKT I LOKALIZACJA