Na zamówienie specjalne jesteśmy w stanie dostarczyć deskę tarasową kompozytową, która jest zabezpieczona przeciwogniowo do stanu NRO (B-s1). Oznaczenie producenta FR (fire resistance).

Produkt posiada Aprobatę Techniczną ITB AT-15-7226/2013 (aktualna wersja ważna do 30.09.2018) wydaną przez Instytut Techniki Budowlanej w Warszawie.

Kompozytowa deska tarasowa z NRO jest każdorazowo produkowana na zamówienie specjalne w zakładzie produkcyjnym w Belgii. Czas oczekiwania na dostawę wynosi do 6 tygodni.

Kwestie reakcji na ogień materiałów budowlanych omawia norma PN EN 13501. Określa ona tak zwane Euroklasy, które podawane są w formacie np. B-s1,d0 (gdzie pierwszy człon jest najważniejszy i oznacza palność, drugi określa ilość i szybkość wytwarzania dymu, a trzeci określa kwestie płonących kropli. Najważniejszy jest pierwszy człon Euroklasy, który może być oznaczony jako: A1 / A2 / B / C / D / E lub F.
W uproszczeniu A1 i A2 są to wyroby niepalne, B są to wyroby trudno palne, C-E są to wyroby palne lub bardzo łatwo palne, a F to wyroby w ogóle nie klasyfikowane.

Euroklasy, a powszechnie stosowane w Polsce określenie NRO.

Kwestię związku pomiędzy euroklasą, a oznaczeniem NRO rozstrzyga załącznik nr 3 do Rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie z dnia 12.04.2002 (Dz.U. Nr 75, poz. 690) z późniejszymi zmianami. W punkcie 2.1. mowa jest o tym, że nierozprzestrzeniającym ognia elementom budynku (NRO) odpowiadają elementy wykonane z wyrobów posiadających jedną z niżej wymienionych klas reakcji na ogień wg. Euroklasy:

Zał. nr 3 do Rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie z dnia 12.04.2002 (Dz.U. Nr 75, poz. 690) z późniejszymi zmianami
PN EN 13501 (Euroklasy)
NRO A1 / A2-s1, d0 / A2-s2, d0 / A2-s3, d0 / B-s1, d0 / B-s2, d0/ B-s3, d0

NOTA PRAWNA

Przedstawiona informacja dotycząca zabezpieczania materiałów budowlanych do stanu NRO została przygotowana z zachowaniem należytej staranności, ale ma charakter wyłącznie informacyjny i może nie uwzględniać ewentualnych zmian w uregulowaniach prawnych lub specyficznych wymagań konkretnego obiektu budowlanego.

EKODREWNO nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty i/lub utracone korzyści, bezpośrednio lub pośrednio wynikające z działań podejmowanych w oparciu o tą informację.

KONTAKT I LOKALIZACJA